آیا می‌شود هم گردن زد، هم قلم؟
//www.radiozamaneh.com/reflections/2011/12/18/9144
19-Dec-2011
چرا استالین شعر می‌گفت؟ چرا صدام رمان می‌نوشت؟ و چرا کم ایل سونگ اپرا
کار می‌کرد؟ اصلاً چرا دیکتاتورها شعر می‌گویند؟ شعر و هنر از جنس روح و
زیبایی و دشمن خشونت‌اند. روح لطیف شعر کجا، روحیه خشن دیکتاتوری کجا. این
دو از دو جنس مختلفند و باهم جور در نمی‌آیند.
موضوع مال امروز و دیروز نیست، خیلی قدیمی است. نرون قیصر خونریز روم اصلاً
خودش را "هنرمند" می‌دانست. او در کنار قتل، هنرمندی هم می‌کرد، >>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark