بيانيه اعضای سازمان معلمان ايران:به فضای امنيتی حاکم خاتمه دهيد
Roshangari
26-Dec-2011

کلمه: اعضای سازمان معلمان ايران، که يکی از نهادهای صنفی معلمان ايران است در تازه‌ترين بيانيه خود از آخرين وضعيت معلمان زندانی کشور گفته‌اند و خواستار آزادی اين معلمان و اعضای دربند خود شده‌اند.

آن‌ها نوشته‌اند: ما اعضای سازمان معلمان تاسف عميق خود را از وضعيت همکاران دربندمان و همچنين بي‌توجهی وزير آموزش و پرورش، حاجی بابايی نسبت به آنان اعلام مي‌داريم عملکرد آقای حاجی بابايی به گونه‌ای بوده است که تاکنون نه نماينده معلمان در آموزش و پرورش که نماينده دولت دروزارت آموزش و پرورش تلقی شده است. اين وزير تاکنون هيچ اشاره‌ای به معلمان زندانی هم نکرده است

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark