سرطان رهبران کشورها از آمریکا می‌آید؟
tabnak.ir
29-Dec-2011

وی این احتمال را در حالی طرح کرد که نمی‌خواست اتهامی جدی علیه آمریکا مطرح کرده باشد.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark