بچه‌های آشغال‌گرد
//www.radiozamaneh.com/society/haftkoocheh/2011/12/29/9440
29-Dec-2011

عکاس آلمانی عکس منتخب
را در این مکان گرفته است. اینجا به نوشته اشپیگل، بچه‌های پاپتی در میان
انبوه آت و آشغال‌ها دنبال چیز به دردبخور می‌گردند تا در بازار مال‌خرها
آب کنند. اینجا حاشیه یک حلبی‌آباد در حومه آکرا پایتخت غناست. کشوری که
زمانی "ساحل طلا" نام داشت، اما طلاهایش مال استعمارگران بود و مردمش بردگی
می‌کردند.

>>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark