مانور جنگی تنگه هرمز سودش به جیب امریکا رفت
pyknet.net
31-Dec-2011

جمع این معامله تسلیحاتی
30 میلیارد دلار برآورد شده است.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark