من احمق بودم خودم نمی دانستم
ggoya news / حاجی جبار
09-Jan-2012

وقتی خواهرم بدنیا آمد متوجه شدم که متاسفانه او هم احمق است

بعد از چند سالی مادرم برادری برای ما بدنیا آورد که او هم احمق از آب در آمد

نمیدانم چطور متوجه شدم که مادرم  مثل خواهرم و پدرم مثل من احمق بودند

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark