آقای خامنه‌ای! شما هم عريان شده‌ايد،
gooya news / مجتبی واحدی
20-Jan-2012 (one comment)

مهم‌ترين رسوايی برای سران جمهوری اسلامی و حاميان ايشان آن است که در برابر احتمال "برهنگی داوطلبانه" يک دختر ايرانی، يقه‌درانی می‌کنند اما هرگز حاضر نيستند به مسئوليت خويش نسبت به سرنوشت هزاران دختر مظلوم ايرانی اعتراف کنند؛ همان دخترانی که بدن کاملاً برهنه‌ی آن‌ها، تأمين‌کننده‌ی زياده‌خواهی عياشانی در داخل ايران يا در شيخ‌نشين‌های خليج فارس است

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

 

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark

 
Maryam Hojjat

Great Article

by Maryam Hojjat on

Thanks Mr. Vahedi