آه شاه!
gooya news / احمد وحدت خواه
20-Jan-2012

امروز روز تعیین نقش حسین علایی ها در رساندن ایران به روزگار سیاه کنونی نیست، زیرا همه ما کم و بیش به نوعی علایی بوده ایم و هستیم. اما شهامت در قبول این حقیقت تنها گذرنامه ورود هر فرد یا نیروی سیاسی برای حضور در صحنه اتحاد برای رفع خطرات ویرانگر امروز و ساختن ایران فردا خواهد بود.

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark