شریعت را خدا ننوشت، مردها نوشتند
//radiozamaneh.com/society/women/2012/01/21/10266
22-Jan-2012

نوال سعداوی (Nawal al Saadawi) نویسنده و فمینیست
هشتادساله مصری که از این‌همه ستم جانش به لب رسیده است، فریاد می‌زند:
"قانون شریعت سرتا پا دروغ است. این قانون را خدا ننوشته است، مردها
نوشته‌اند. ما زیر سلطه یک سیستم طبقاتی مردسالارانه‌ هستیم. ارتش بخشی از
این سیستم و رژیم بخش دیگر آن است. همه در پی آنند که ما زن‌ها را کنار
بزنند و اگر کنار نرفتیم، هل‌مان بدهند و به زمین بزنند و زیر پا له‌مان کنند."

>>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark