حکومت نظامی و بازداشت های گسترده در شوش
ایران گلوبال
28-Jan-2012
شاهدان عینی می گویند پس از اعلام حکومت نظامی تعدادی از شهروندان دستگیر وروانه بازداشت گاههای اداره اطلاعات شدند. عاشور دبات وفرزند او عادل (20ساله) ازساکنان محله دوار،حمید کعبی(21 ساله) ازساکنین روستای کعب احمد مولا، جاسم کعبی وفرزندان او خدیجه و محمد، احمد دبات ،سجاد کعبی،احمد زغیبی(21 ساله) تنها افرادی هستند که اسامی آنها پس از بازداشت منتشر شده است. >>>
recommended by DemocracyQuest

Share/Save/Bookmark