حکومت هر کی، هر کی
//radiozamaneh.com/politics/2012/01/30/10597
30-Jan-2012
حکومت "هرکی، هر کی" این مزیت را  برای صاحبان آن دارد که
نمی شود دقیقاً تشخیص داد کی چه کرده یا نکرده، و این درست همان چیزی است
که اینگونه حکومتگران می خواهند.   حکومت های توتالیتر وقتی از شدت سرکوب، خودشان هم سرگیجه می
گیرند، به این روش متوسل می شوند تا خود را از زیر ضرب خارج کنند و تا دور
بعدی سرکوب نفسی تازه کنند. چیزی به اسم "نیروهای مردمی" یا "نیروهای
خودجوش" بخشی از مظاهر چنین حکومتی است.   این نیروها "جنی"هایی هستند که مویشان را خود حکومت آتش می زند. >>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark