عكس روز: بيست دو بهمن , آمریکا هیچ کار اشتباهی نمیکند
Ettelaat Network / Islamic Regime
13-Feb-2012 (2 comments)

بسیجی‌ها و ترجمه انگلیسی شعار «آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند» در راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن!

 

>>>
recommended by DemocracyQuest

Share/Save/Bookmark

 
azadi5

LOL

by azadi5 on

I can see this becoming a joke in the media. As it should.


Faramarz

سید علی شکسپیر!

Faramarz


Major Freudian Slip!