من عاشق صف‌ام؛ صف رأی!
//radiozamaneh.com/politics/2012/03/06/11699
06-Mar-2012

ما همه چیزمان بعض آدمیزاد است؛ در دمکراسی‌های غربی انتخابات برای انتخاب
بعضی افراد برای انجام بعضی کارها صورت می‌گیرد. مردمی که دلشان می‌خواهد
در انتخابات شرکت کنند، مثل بچه آدم پا می‌شوند می‌روند رأی می‌دهند. اما
ما انتخابات برگزار می‌کنیم تا حماسه بیافرینیم و توی دهن غربی‌ها بکوبیم.

>>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark