نامه‌ای سرگشاده به آيت‌الله خامنه‌ای،
gooya news / مهران جنگلی‌مقدم
08-Mar-2012

شما در طول اين سالها، از ما مردمی ساختيد که بتواند با مجموعه يی از دروغها چنان زندگی کند، تا شما بتوانيد بر بستر اين همزيستی مسالمت آميز حکم برانيد و بازالبته اين تنها بخشی از واقعيت است. واقعيتی که ديگر لحظه به لحظه و انسان به انسان در حال دگرگون شدن و تبديل شدن به وضعيتی ست که ديگر اراده شما در آن محقق نخواهد شد. و اين ها همه بخشی از داستانی ست که گرچه ممکن است شما از آن بسيار بدانيد اما قطعا کمتر از آن عبرت گرفته ايد.
در پايان اگر کنجکاو يافتن نام و نشانی نويسندگان اين دو نامه هستيد با کمال ميل می توانم خانه ها و خانواده های اکثريت اين مردم را نشانتان دهم.

مهران جنگلی مقدم
۱۱/۱۲/۱۳۹۰

>>>

recommended by Azarbanoo

Share/Save/Bookmark