سوسیالیسم قرن ۲۱
//radiozamaneh.com/reflections/2012/03/19/12163
19-Mar-2012
هاینتس دیتریش از محققان آلمانی در زمینه جامعه شناسی، اقتصاد، سوسیالیسم و
مشکلات آمریکای لاتین است. او به طور غیر رسمی مشاور چند تن از رهبران چپ
گرای کشورهای آمریکای لاتین، از جمله هوگو چاوز در ونزوئلا بوده. چاوز
کتابها و طرحهای او را بسیار ستوده، اما در عمل بعد از چند سال همفکری و
همکاری میانه شان شکراب شده است. >>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark