تمدید ماموریت احمد شهید و ناکامی دیپلماسی انکار
BBC Persian / Omid Memarian
23-Mar-2012

تمدید ماموریت احمد شهید که جواد لاریجانی او را در یک برنامه تلویزیونی شبکه دوم صداوسیما «کودن» نامید و در جلسه شورا نیز دو هفته پیش او را «مغرض» و «نادان» خطاب کرد، موقعیت بسیار دشواری را پیش روی دستگاه دیپلماسی ایرانی قرار می دهد. چرا که با پافشاری وی بر طرح گسترده موضوعات مرتبط با نقض سیستماتیک حقوق بشر و جلب آرای اعضای شورا، سیاست انکار و فرافکنی و بی اعتبارسازی و درنهایت عدم همکاری با سازمان ملل که در طی سال گذشته توسط آقای لاریجانی به عنوان راهبرد اصلی در مواجهه با این مکانیسم ویژه به کار رفت، نه تنها عقیم گذاشته شد، بلکه انزوای بی سابقه ای را برای جمهوری اسلامی در سطح سازمان ملل رقم زد که تبعات سیاسی آن بسیارفراتر ازشورای حقوق بشر قابل ارزیابی است.

جواد لاریجانی، که هم اکنون یکی از باسابقه ترین دیپلمات های ایرانی نیز به شمار می رود در طول بیش از سه سال گذشته، مدیرپروژه حقوق بشرجمهوری اسلامی درسطح بین المللی ب... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark