احضار همسر زنده یاد محسن دکمه چی توسط صلواتی معروف به قاضی مرگ
hrdai
31-Mar-2012

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" خانم مریم النگی همسر شهید راه آزادی مردم ایران محسن دکمه چی احظاریه ای از شعبۀ 15 دادگاه انقلاب در یافته نموده است که می بایست 20 فروردین ماه برای محاکمه در این شعبه حاضر شود. رئیس این شعبه فردی بنام صلواتی معروف به قاضی مرگ قرار است وی را محاکمه نماید.
بازجویان وزارت اطلاعات بخصوص آخوندی با نام مستعار علوی علیه خانم دکمه چی پرونده سازی نموده است و اتهامات همسر شهیدش را دوبار ه در پرونده وی بکار برده است .یکی از اتهامات او حضور فرزندش در شهر اشرف در عراق می باشد.
خانم مریم النگی 19 مهر ماه 88 با یورش مامورین وزارت اطلاعات به گروگان گرفته شد و به بند 209 زندان اوین شکنجه گاه وزارت اطلاعات منتقل شد و بیش از 4 ماه در سلولهای انفرادی قرار داده شد هدف از گروکانگیری وی وادار کردن همسرش زنده یاد محسن دکمه چی به اعتراف علیه خودش بود.

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark