ضدیت رژیم ولی فقیه با جشنها و مناسبتهای ملی ایراینان (ارژنگ داودی)
hrdai / ارژنگ داودی
01-Apr-2012 (one comment)

دست نوشته ای از زندانی سیاسی ارژنگ داودی به مناسبت روز 13 بدر جهت انتشار در اختیار "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"قرار داده شده است.متن دست نوشته به قرار زیر می باشد:
با درود به تمامی جانثاران راه ازادی بشر،
با سلام به تمامی انسانهای آزادیخواه ، آزاد منش و نیک اندیش جهان
هم میهنان
نیاکان مشترک ما که از دیرباز زندگی و مواهب آن را ارج نهادند فرصتهای باشکوه فراوانی را برای شادمانی آفریده و به یادگار گذاردند از آنجمله جشنهای ماهیانه است که در طول هر سال خورشیدی 12 بار یعنی در هر ماه حداقل یک جشن در روز تقارن ترتیب عددی هر ماه روز برگزار می شده بعضا در میان اقوام مختلف ایرانی رواج دارد به همین دلیل که اولین جشن سال نوروز یعنی در اولین ماه سال یعنی در فروردین ماه صورت می پذیرفته و و آخرین جشن سال نیز در دوازده اسفندماه هر سال برپا می گردید.

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark

 
Azarbanoo

Great Mr. Davoodi

by Azarbanoo on

I wish you health and long life to see the collapse of this barbaric regime and Free IRAN.