احضار گروهی 8 نفر از بانوان هوادار آقای کاظمینی بروجردی به دادگاه ویژه روحانیت
hrdai
06-Apr-2012

بنابه گزارش رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران "هشت تن از هواداران آقای کاظمینی بروجردی که اکثرا بصورت تلفنی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شدند. همزمان با احضارهای تلفنی فوق ، دادگاه ویژه روحانیت با ضامنین آنها تماس گرفته و آنها را مورد تهدید قرار داده اند در صورت عدم معرفی ضمانت شدگان مبلغ و یا سند به ضمانت گذاشته شده به اجرا گذاشته خواهد شد. تاریخ این فراخوان برای روزهای 21 و 23 فروردین می باشد که طی آن خانم ها رویا عراقی، مریم عظیمی، طیبه حسینی، نرگس غفارزاده، فروغ همت یار، زهرا عبدالله وند، زهره شریفی، مریم قاسمی به دادگاه ویژه روحانیت واقع در تهران خیابان زعفرانیه احضار شده اند .
اسامی احضار شدگان به شرح ذیل است:

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark