هاشمی رفسنجانی و خاطره‌های دردسرسازش!
gooya news / بابک داد
13-Apr-2012

هاشمی رفسنجانی يک وقتی يار نزديک بنيانگذار انقلاب و نفر دوم کشور بود. اما اينک توقفگاه عبرت و آموزندگی است. او که زمانی «استوانه نظام» لقب داشت و توانست با بيان "يک خاطره" تاج سلطنت موروثی را بر سر سيدعلی خامنه ای بگذارد، اين روزها به خاطر بيان "يک خاطره ديگر" از بنيانگذار انقلاب درباره مذاکره احتمالی با آمريکا مورد شماتت و سرزنش مقامات حاکم قرار گرفته است. خاطره گويی های هاشمی رفسنجانی که زمانی يک خاطره اش باعث شد سيدعلی خامنه ای به رهبری برسد، اين روزها حاميان آقای خامنه ای را به هراس انداخته است. چرا؟ در اين نوشته به اين چرايی می پردازم و برگه ای از تاريخ را ورق می زنم که همواره آموزنده است. ما درسمان را از رخدادهای پيرامونی بگيريم و بگذريم.

>>>
recommended by Azarbanoo

Share/Save/Bookmark