از لباس خانم اشتون تا اتهام دیپلمات ایرانی در برزیل
BBC / عمار ملکی
25-Apr-2012

اتهام اخلاقی که علیه یک دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی در برزیل مطرح شد و حمایتی که سفارت ایران در برزیل از او انجام داد و فرهنگ ایران را دستمایه توجیه اتهام وی کرد، مثالی از بحث فوق است. زشت تر از اتهامی که علیه دیپلمات ایرانی مطرح شده است، تعرضی است که سفارت جمهوری اسلامی در برزیل به فرهنگ ایران کرد و رفتار احتمالی او را به "تفاوت فرهنگی" مرتبط ساخت

>>>
recommended by All-Iranians

Share/Save/Bookmark