ما دل توی دلمان نیست
رادیو زمانه
01-Jun-2012
این بحران چه اثراتی بر زندگی مردم گذاشته؟ توی هر سوراخ سنبه‌ای مامور امنیتی گذاشته‌اند. لباس شخصی
تنشان است و مسلسل دستشان. مثل مور و ملخ همه جا ریخته‌اند، به‌ویژه دور و
بر مساجد. در شهر مدام صدای تیراندازی می‌آید، بیشتر اما از دور و حول و
حوش شهر. اخبار آدم‌ربایی و شکنجه نقل همه مجالس است. بازار شایعه هم داغ
است و آدم از ترس مجبور است دست به عصا راه برود. >>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark