دکتر اصغر الهی در تهران خاموش شد
pyknet.net
04-Jun-2012


.
 الهی
طنز لطیفی در میان قصه هایش به کار می گرفت که نمک داستان های
او بود.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark