عبدالرضا هلالی کفن پوش شد
iranianuk.com
04-Jun-2012

A sample of comments: 

leyli maman - کوالالامپور - مالزی قیافه سه تاشونم عین دیونه های زنجیری که دنبال
پاچه گرفتنن می مونه .دعا می کنم که شاهین عزیز همیشه در سلامت باشه و خدا
اونو از دست این شیاطین محفوظ نگه داره.   داماهی - بندرعباس - ایران این هم ازاون پاچه خواری وغلطهای بیجای این
مرتیکه عوضی وبیشعور است برای پوشاندن کثافت کاریها وخانم بازیهای خود ش
هیچ غلطی نمیتواند بکند شاهین نجفی عزیز تاج سر همه این آشغالها ودارودسته
بیشعورشان است.   رقص شیطان - رشت - ایران اقای هلالی بعد از اون فیلم که ازت پخش شد کجا بودی که حالا شدی مدافع اسلام. برو به خانم بازیت برس

 
 

 

 

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark