نظام در پرونده فساد بانکي روسفید شد
tabnak.ir
06-Jun-2012

ظرفیت‌های نظام اسلامی و اقتدار و صلابت کشور بسیار بیشتر از آن است که
مفاسد اقتصادی و سودجویی برخی‌ها، موجب لطمه‌خوردن به ارکان نظام شود.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark