ما ایستاده ایم تا یکبار دیگر ستمشاهی در کشور احیاء نشود
pyknet.net
06-Jun-2012

فرض کنیم جناح حاکم بتواند در عصر
اینترنت و ماهواره و تلفن همراه و همزمان با بهار عربی دهان
منتقدان استبداد دینی ومخالفان «احیای


مناسبات شاهنشاهی

به نام اسلام» را ببندد . . . .

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark