ترس از جنگ اتمی تصادفی
//radiozamaneh.com/politics/2012/06/08/15359
08-Jun-2012
اسرائیل زیردریایی‌های آلمانی‌اش را به موشک‌های هسته‌ای مجهز می‌کند،
ایران هم که برنامه هسته‌ای‌اش را ادامه می‌دهد. در خاورمیانه سوت یک
مسابقه تسلیحاتی جدید زده می‌شود. ناظران اوضاع را خطرناک ارزیابی می‌کنند.
به ویژه از این نظر که در گذشته نیز وضع نسبتاً مشابهی پیش آمد و کم مانده
بود دنیا در سال‌های جنگ سرد به جنگ هسته‌ای کشیده شود. >>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark