تشنج در لبنان، در سایه انقلاب سوریه
//radiozamaneh.com/politics/2012/06/11/15532
12-Jun-2012

در حال حاضر هم درگیری در سوریه به دو دلیل به لبنان منتقل
می‌شود: یک چون مرزهای دو کشور قابل عبورند، دیگر اینکه در لبنان گروههای
مختلفی هستند که جناح‌های مختلف درگیری در سوریه را نمایندگی و حمایت
می‌کنند.

از اینها گذشته رژیم سوریه می‌خواهد این جور القا کند که
تنها ضامن ثبات و آرامش در منطقه است. همین نکته سبب می‌شود که آدم نگران
لبنان شود.   >>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark