درآمد نفتی ایران، امسال، چقدر کاهش می یابد؟
tabnak.ir
27-Jun-2012

نظر نمی رسد چندان امیدی در خصوص افزایش قیمت نفت حداقل در چند ماهه آتی وجود داشته باشد.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark