قصد اعتصاب جمعی زندانيان سياسی زندان گوهردشت کرج در اعتراض به انتقال به بند کاملا امنيتی و بسته
Roshangari
30-Jun-2012

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران " وزارت اطلاعات زندانيان سياسی زندان گوهردشت کرج را تحت فشار و مورد تهديد قرار داده است که آنها را به يک بند ديگر با شرايط غير انسانی و کاملا بسته منتقل کند.
روز شنبه 10 تير ماه به زندانيان سياسی سالن 12 بند 4 زندان گوهردشت گفته شد که بايد وسايل خود را جمع آوری نمايند و به بند 10 که تازه راه اندازی شده است منتقل شوند اما با اعتراض شديد تمامی زندانيان سياسی مواجه شد. پس از اين اعتراضات به زندانيان سياسی گفته شد که می توانند تعدادی را به عنوان نماينده برای ديدن بند جديد بفرستند. هنگامی که تعدادی از نمايندگان زندانيان سياسی به بند 10 مراجعه کردند و با شرايط غير انسانی و غير قابل تصور مواجه شدند به مسئولين زندان اعلام کردند که به هيچ وجه حاضر به رفتن به چنين جايی نخواهند بود.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark