سید احمد خاتمی: در برابر گرانی‌ها «آخ» هم نگویید
tabnak.ir
30-Jun-2012

One comment reads:

خطاب به آقای احمد خاتمی:
من، چشم، آخ نمیگم. اما این بچه 3 ساله که نمیفهمه استکبار در چه آرزوئی
است. اون میوه دلش میخواد. گوشت می خواد. گردش می خواد. اگه این بچه آخ گفت
شما ناراحت نشید یک وقت، بچه است دیگه ، نمی فهمه 

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark