خداحافظی با استادم آقای کروبی،
gooya news / مجتبی واحدی
20-Jul-2012 (one comment)

من گمان می کنم پایان سی سال همکاری و درس آموزی ی از آن استاد بزرگوار، فرصت مناسبی است که پیوند رسمی خویش با شما را منقطع و در کنار میلیونها ایرانی، آرزومند سربلندی شما در ادامه راهتان باشم. این جدایی به من فرصت خواهد داد تا با فراغ بال بیشتر به افشای کسانی بپردازم که به دروغ، نام «همراه ملت» را بر خود نهاده اند و هم اکنون در حال صاف کردن راه برای ادامه فریب کاری حکومت در قالب انتخابات سال آینده هستند.

>>>
recommended by Azarbanoo

Share/Save/Bookmark

 
JustAnIranian

Why?

by JustAnIranian on

I can't help but think about the why. These are the probabilities I can think of:

1. What he is saying is making things worst for Karrubi.

2. The realization that - like me - that the chance for reform is gone. The reformists are playing a lost game.  

Whatever the reason: he seems to have more brains than I gave him credit for. One for Mr. Vahedi.