شرکت سلطنت طلبان در ميتينگ فاشيست ها و پرايد استکهلم
roshangari / بهرام رحمانی
08-Aug-2012 (one comment)

روز شنبه چهارم اوت 2012، در استکهلم، در حالی که «جشنواره سالانه «پرايد» در جريان بود راسيت ها نيز به اين شهر سرازير شده بودند. آن ها، در يکی از ميدان های مرکزی استکهلم به نام «نوروبان توريت» تجمع کرده بودند و در يک طرف ميدان نيز ضدفاشيست ها و نيروهای چپ تجمع کرده بودند و عليه فاشيسم و راسيسم و نژادپرستی شعار می دادند.
پليس نيز با ماشين های ضدشورش تمام راه های خروجی و ورودی اين ميدان را بسته و گروهی از پليس ها نيز با اسب و سگ در حال آمده باش بودند. در اين ميان، صدای هلی کوپتر پليس که از بالا اين ميدان را زير نظر داشت، بسيار آزاردهنده و گوش خراش بود.
طرفداران رضا پهلوی و افراد شناخته شده دوستدار بازگشت حکومت سلطنتی که به تازگی در شهر استکهلم بسيج شده اند، در صف کله تراشيده های فاشيست، يعنی سازمان فاشيستی گروه «ای دی ال» بودند و در مقابل دوربين های خبرنگاران و توريست ها عکس های يادگاری نيز گرفتند.
شکی نيست که ج... >>>

recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark

 
Zendanian

همکاری ناسیونالیستهای افراطی سلطنت طلب با گروهیای نژاد پرست

Zendanian


گفتگو با رادیو همسفر در باره همکاری ناسیونالیستهای افراطی سلطنت طلب با گروههای نژاد پرست در سوئد

گفتگوی رادیو همسفر با مهرداد درویش پور
 در باره همکاری ناسیونالیستهای افراطی سلطنت طلب با گروهیای نژاد پرست در سوئد

 

سوئد
 
//www.hamsafar.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=18196&catid=39
 
//www.hamsafar.eu/radio/20120808darvishpour.mp3

 


 

//www.azadi-b.com/J/2012/08/post_431.html