۳۳ پس از کشتار در قارنا
roshangari / سعيد سنندجی
22-Aug-2012

به‌ سادگی همه‌ نسل کشی ها
سعيد سنندجی

 

بتاريخ 2 سپتامبر سال 1979 ميلادی (١١ شهريور ١٣٥٨ شمسی)، 33 سال از اين نسل کشی ميگذرد. ای مدعيان حقوق بشر, ايا وقت ان نرسيده‌ صدای اين قربانيان فاشيسم را بدنيا برسانيم؟
روستای قارنا يکی از روستاهای سرزمين کردستان است کە با توجە بە تقسيمات کشوری در ايران، اين روستا بلحاظ اداری از توابع شهرستان نقدە و استان آذربايجانغربی تعين ميشمارند.اين روستا توسط مأموران رژيم جمهوری اسلامی ايران محاصرە شد و مردم ساکن اين روستا بدست فرستادگان حکومت ايران کشتە شدند. حادثە اسفناک نسل کشی کردها در قارنە تنها بە کشتار آنها ختم پيدا نکرد بلکه‌ مأموران حکومتی پس از انجام جنايت، حتی بە اجساد قربانيان نيز رحم نکردند و با ساتور و قمە سر و دست جانباختگان را از بدن جدا کردند. جدا از اين رفتار ددمنشانە، قاتلان شناختە شدە اين جنايات در طول 33 سال گذشتە تح... >>>

recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark