در قيمومت يک "روشنفکر دينی"
gooya / آرامش دوستدار
24-Aug-2012

سی سال است عبدالکريم سروش در "قبض و بسط" سکنا گزيده و به تفاريق در آن اظهار وجود می‌کند، بی‌آنکه بتواند چيزی قبض کند يا بسط دهد. کار او تکرار خودش است در طرح‌هايی که در اين زمينه نمی‌ريزد و انجام نمی‌دهد. اين همان حرفه‌ای است که "روشنفکر دينی" نام گرفته است

 

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark