ابتكار نانواى اردكانى در كشور كتابسوزان
aftabnews
24-Aug-2012
یک نانوایی در احمد آباد اردکان با گذاشتن کتابخانه ای در کنار نانوایی خود دست به ابتکار زده و مردم به جای انتظار در صف نانوایی به خواندن کتاب می پردازند. >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark