مثلث چهارگوش!
gooya news / احمد وحدت خواه
30-Aug-2012

امپراتوریها همواره در طول تاریخ نمایش قدرت خود را در جستجو، یافتن و بزرگنمایی یک رقیب در اذهان عمومی می جویند و بدبختانه برای ما ایرانیان، آمریکا امروز از میهن فلک زده و استبداد زده ما «رقیب» بهتری به جای امپراتوری سقوط کرده شوروی سابق نیافته است. بیچاره آخوند های ما که همه این معادلات زیرکانه و معاملات سخیف را به حساب قدرت خود و «بیداری اسلامی» می گذارند!

>>>
recommended by Azarbanoo

Share/Save/Bookmark