ملتي که حافظه تاريخي ندارد
Youtube
09-Sep-2012

وای به حال ملتي که حافظه تاريخي ندارد!
"فرح پهلوی " در سیمين سال فوت شاه، سخناني گفت که همه آزاديخواهان را شگفت زد نمود!جا دارد
چند سئوال مطرح کنيم :
شما و خانواده همسرتان ، در بوجود آوردن وضع موجود، چقدرخود را مقصر ميدانيد؟
آيا همسر شما قانون اساسي را رعايت ميکرد؟
آيا چپاول، غارت، کشتار، سرکوب ، زنداني سياسي و۰۰۰ در زمان حکومت پهلويها وجود نداشت؟
چرا پس گذشت ۱۰۵ سال از مشروطه ما هنوز گرفتار سرکوب و۰۰۰۰هستيم و رضا خان و شاه
در مدت ۵۵ سال حکومت کجا بودند؟
و دها سئوال ديگر۰۰۰

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark