سپاه و شيزوفرنی ايدئولوژيک در مساله آذربايجان
Roshangari / ائلچين حاتمی
10-Sep-2012 (one comment)

برنامه آينده سپاه هم مستقر کردن سايت های موشکی در شمال غرب ايران و شليک صدها موشک از آنجا به چاه های نفت و مراکز اقتصادی در جمهوری آذربايجان در صورت حمله احتمالی غرب و اسرائيل به ايران می باشد و همزمان با آن احتمالا در صورت تشديد اعتراضات در مناطق آذربايجان در ايران به نسل کشی فيزيکی و کشتار همه جانبه ترک های آذربايجان اقدام خواهد کرد. افزايش روز افزون قدرت سپاه پاسداران در ايران نتنها تهديدی برای موجوديت آذربايجان بلکه تهديدی برای صلح و امنيت جهانی است. اگر قدرت اين نيروی نظامی- ايدئولوژيک توسط مجامع بين المللی مهار نشود در آينده ممکن است با توليد و دستيابی سپاه به بمب اتمی صلح و امنيت جهانی بيشتر از اين زمان خدشه دار شده و در نتيجه آن ممکن است فجايع و نسل کشی عظيم انسانی در جهان بوقوع پيوندد که مسئوليت آن به عهده جامعه جهانی خواهد بود.

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark

 
MRX

come on!

by MRX on

This regimes top leadership along with large number glorious rev guards are from Azarbijan. The last thing they want to do is ethno cleansing of thier own kind.  They are not that stupid to take on U.S becuase they know they will loose. hell most of them like to retire some day in U.S with the money they looted.