افشاگر کهريزک و راز سه سال مقاومت او
Roshangari
11-Sep-2012

محمد داوری در سه سال گذشته، معلمی بی ادعا برای فعالان سياسی بوده و مادر نستوه او نيز معلمی بزرگ که درس ايستادگی به فرزند خويش داده و او را برای اثبات حقانيت ادعای خويش ياری نموده است. بی ترديد «عدم ابراز پشيمانی» از سوی محمد عزيز عليرغم اعمال وحشيانه ترين شکنجه ها بر او، ارمغان مقاومت مادری است که در دل می سوزد اما با «مقاومت آموزی» به فرزند، آتشی خاموش ناشدنی بر جان حاکمان ضد بشر جمهوری اسلامی افکنده است.

گرامی باد سه سال مقاومت محمد داوری و مادر صبور او.

 

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark