کشتار ۶۷ به بانگ بلند (۷)
Akhbar-rooz / اسماعیل خوئی
12-Sep-2012 (one comment)

• -" در سینه‌ی ما به‌ غیرِکین‌ِ تو مباد:
نفرین‌ِ تو باد و آفرین‌ِ تو مباد!

ای دین‌ِ تو بس‌ بَتَر زِ هر کُفر که‌ هست‌،
هر کُفر که‌ هست‌ باد و دین‌ِ تو مباد!" ...

 

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark

 
Zendanian

-"ما کز گِل‌ و آرمان‌ سرشتی داریم‌،

Zendanian


-"ما کز گِل‌ و آرمان‌ سرشتی داریم‌،
در پهنه‌ی خاک‌، سرنوشتی داریم‌:
افلاک‌ تو را و خاک‌ مارا، ای شیخ‌!
ما دوزخیان‌ نیز بهشتی داریم‌."