در تظاهرات اعتراضی "رفاه بدون سود" شهر استکهلم شرکت کنیم!
Azadi-b.com / اتحاد بین المللی
13-Sep-2012 (one comment)
در تظاهرات اعتراضی "رفاه بدون سود" شهر استکهلم شرکت کنیم!

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
September 13, 2012

سیمای جامعه سوئد در سالهای اخیر بشدت تغییر یافته است.حمله به دستاوردهای کارگران و مردم آزاده سال به سال افزایش یافته و در چند ساله اخیر شدت زیادی یافته است. افزایش بیکاری، افزایش قراردادهای موقت و ساعتی و کاهش امنیت شغلی، تصویب قوانین ضد کارگری از یک طرف و بازگذاشتن بیشتر دست سرمایه داران در کسب سود هر چه بیشتر از سوی دیگر بخشی از تصویر امروز جامعه سوئد است.


در اعتراض به این وضعیت روز دوشنبه 17 اسفند تظاهرات اعتراضی وسیعی در شهر استکهلم با نام "رفاه بدون سود" برگزار میشود. در این تظاهرات که با استقبال احزاب و گروهها و تشکل ها و فعالین کارگری زیادی مواجه شده است به کاهش رفاه در کشور سوئد در سالهای اخیر اعتراض خوا... >>>

recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark

 
Zendanian

از متینگ اعتراضی ١٧ سپتامبر در استکلهم حمایت و در آن شرکت

Zendanian


از متینگ اعتراضی ١٧ سپتامبر در استکلهم حمایت و در آن شرکت می کنیم

حزب کمونيست ايران
September 14, 2012

بنا به فراخوان شبکه دفاع از رفاه غیرانتفاعی، ساعت 5 بعدازظهر دوشنبه 17 سپتامبر متینگی اعتراضی در میدان مرکزی شهر استکهلم آغاز و در مقابل پارلمان این کشور به پایان می رسد.


این متینگ تنها یکی از صحنه های اعتراض این شبکه، که مانیفست آن بیان نارضایتی توده های وسیعی از کارگران، بازنشستگان، کارگران مهاجر، مهاجرین متقاضی پناهندگی  و دیگر اقشار تحت ستم در جامعه سوئد است. این شبکه که نزدیک به یکسال از اعلام موجودیت آن می گذرد، در اعتراض به خصوصی سازیها، ورود سرمایه داران خصوصی به خدمات عمومی و در کل به لیبرالیزه تر شدن سیاستهای اقتصادی در این کشور که شکاف طبقاتی را روز به روز عمیقتر کرده است، اعتراضاتی را طی یکسال گذشته سازماندهی و به اجراء در آورده است.
تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد استکلهم در بسیاری از این حرکتهای اعتراضی شرکت و بدین ترتیب در کنار کارگران، مهاجرین کارگر و متقاضیان پناهندگی قرار گرفته ، و در ادامه این جهت گیری هم جهت با جریانات رادیکال سوسیالیست در جامعه سوئد  برای  دفاع و بازپس گیری از دستاوردهای مبارزاتی طبقه کارگر و استقرار یک آلترناتیو سوسیالیستی در این جامعه مبارزه می کند.
در این راستا و در جهت تقویت راه حلهای سوسیالیستی همه فعالین حزب، مدافعین جنبش کارگری و حقوق پناهندگی را به شرکت در این متینگ اعتراضی دعوت می کنیم.
زنده باد همبستگی انترناسیونالیتسی طبقه کارگر
تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران – استکلهلم 

------------

 

An injury to one is an injury to all.