توافق نامه ی که مرده به دنیا آمد!
cpiran
15-Sep-2012

این توافق نامه نه توانست پاسخی صادقانه و مسئولانه به روح وحدت طلبی مردم کردستان در مقابل دولت مرکزی باشد، نه نقش مثبتی در ایجاد هماهنگی بین احزاب سیاسی موجود در کردستان  ایفا نمود و نه حتی توانست جایگاه این دو حزب را در میان متحدین سراسریشان محکم تر کند و بدین ترتیب در واقع مرده به دنیا آمد.

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark