منشأ اهانت به اسلام ورود جاسوسان شرق‌شناس‌نما است
خبرگزاری حوزه
21-Sep-2012

حسن رحیم پور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: در جوامع غیر اسلامی، فاسد‌ترین افراد جامعه افراد، رهبر دینی و کشیش‌های آن هستند و در مقابل، خوشبختانه روحانیت در جامعه اسلامی، پاک‌ترین اقشار  هستند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark