26 روایت نویافته صوتی تصویری از دورۀ تاریخی 30 تیر 1331 تا 28 مرداد
انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران (برلین)
24-Sep-2012
فهرست موضوعی از فیلم گفت و گوها
انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران (برلین)
دوره دوم : فیلم های موضوعی از ورود ارتش متفقین به ایران
از شهریور 1320 تا کودتای 28 مرداد سال 1332 >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark