احمدی نژاد در"اپوزيسيون" جديد!
Roshangari / محمد قراگوزلو
07-Oct-2012 (one comment)

 

از "همه با هم" تا "همه بر هم" - تاریخ کوتاه جمهوری اسلامی

بعد از تحرير
اگرچه روند انباشت سرمايه در سه دهه ی گذشته همواره با اختلال مواجه بوده است اما به نظر نويسنده بحران اقتصادی حاکم بر ايران مانند بحران های کلاسيک سرمايه داری ناشی از اضافه توليد و گرايش نزولی نرخ سود نيست. اين بحران که از همان ابتدا به ذات نظام حاکم پيچيده و تنيده، بحرانی است سياسی که به همه ی عرصه های اقتصادی و اجتماعی نيز تسری يافته است. به تبع چنين تحليلي، راهکار حل اين بحران نيز سياسی است. تغيير دولت ها از موسوی تا احمدی نژاد، نا کارآمدی اين سياست را ثابت کرده است.
صفر و يک. به نظر نگارنده سياست امروز و فردای نظام حاکم متکی بر منطق صفر و يک است و مستقل از اين که دولتش در سطح داخلی و منطقه يی تا کجا تضعيف شده باشد، و مستقل از اين که با يک جنبش توده يی گسترده مواجه باشد يا نه، به هيچ وجه اهل عقب نشينی تعيين کننده... >>>

recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark

 
Roozbeh_Gilani

Ahmadinezhad, the new "opposition" :)

by Roozbeh_Gilani on

It sounds cute, does it not? But on the other hand, nothing "radical"about this idea. After all, we have had  a man who under his "premiership", tens of thousands of Iran's political prisoners were executed and burried in secret mass garves, as an "Opposition leader". So why not have another criminal as "Opposition leader"?

"Personal business must yield to collective interest."