هزینه عقب نشینی از سفره کارگران!
cpiran
07-Oct-2012

همانگونه که رسم همیشگی جمهوری اسلامی و دیگر حکومتهای سرمایه­داری در جهان است در اینگونه مواقع به جا اینکه به سراغ سود سرمایه­دارن بروند و یا از هزینه­های سرکوب و نظامی و جنگی خود بکاهند، اینبار نیز یک راست به سراغ سفره بی رونق کارگران و مردم کم درآمد رفتند و با گران کردن کالاها، زیانهای وارده به سرمایه­داران و اقشار مرفه جامعه را که از کاهش ارزش ریال ناشی شده بود، از دستمزد کارگران جبران کردند.  

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark