کارزار جهانی برای آزادی فعالین کارگری
cpiran
18-Oct-2012

به این وسیله ازهمه این نیروها درخواست می کنیم که بعد از انجام یک کمپین سیاسی و تبلیغاتی گسترده در افشای ماهیت ضد مردمی وضد کارگری جمهوری اسلامی و برای جلب حمایت بین المللی ازجنبش کارگری ایران، ازهم اکنون در تدارک هفته همبستگی با جنبش کارگری فعالانه شرکت کنند و این هفته را که از روز شنبه ۲۰ اکتبر شروع می شود، با برپائی آکسیون در سراسر جهان برای آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران زندانی ودفاع از افزایش دستمزد کارگران بااتحاد درروز شبه ٢٧ اکتبر با پيروزى به پايان رسانيم.

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark