.ميزان فقر مطلق در ايران بين 25 تا 32 درصد است
roshangari / ايلنا
23-Oct-2012
حسين راغفر، كارشناس اقتصادی با بيان اين كه بر اساس
محاسبات، ميزان فقر مطلق در ايران بين 25 تا 32 درصد است،‌گفت: بر اساس اين
آمار، طی 3 سال گذشته در دولت احمدي‌نژاد، هر سال 2 درصد به جمعيت فقير
کشور (32 درصد) افزوده شده است. در اين بررسي، وضعيت بازار کار بر اساس شغل
رييس خانوار تعيين مي‌شود.
.... راغفر با اشاره به اين كه فقر از سال 63 با روند
ملايمی کمتر مي‌شد، اما از سال 84 با آغاز به‌ کار دولت فعلی تاکنون، ميزان
فقر و نابرابری افزايش يافته است، بيان داشت: هر چند كه از سوی دولت آمار
شفافی در مورد خط فقر و ضريب جينی تا كنون اعلام نشده است، اما فضای موجود
نشان از رشد نابرابری و گسترش فقر دارد و بر اساس محاسبات صورت گرفته از
سوی محافل غير دولتي، ميزان فقر مطلق در ايران بين 25 تا 32 درصد است. 
>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark