گفتگو با عضو کمیسیون فرهنگی مجلس
اخبار روز
29-Oct-2012 (2 comments)

سوآل: تعریف شما از فرهنگ چیست؟
جواب: فرهنگ به مجموعه‌ای از آداب، سنن، دین، مذهب و همه آن چیزی که یک عده به آن دین می‌گویند و عده‌ا‌‌ی به آن فرهنگ می‌گویند
سوآل: لطفا بفرمائید به چه اصول فرهنگی اعتقاد دارید؟
جواب: توحید، نبوت، معاد که در فرهنگ اسلامی است و عدل و امامت در فرهنگ شیعه
سوآل: مهمترین کار فرهنگی که کردید چیست؟
جواب: همیشه در حال کار فرهنگی بوده‌ام
سوآل: لطفا پنج اقدام اخیر فرهنگی تان را نام ببرید؟
جواب: نماز شب دیشب، تعقیبات نماز، نماز صبح، تجدید وضو، صلوات برای رهبر معظم....

>>>
recommended by Ladan Farhangi

Share/Save/Bookmark

 
onlyinamrica

What do you expect?

by onlyinamrica on

He is from ghazvin.


vildemose

  سوآل: تعریف

vildemose


 

سوآل: تعریف شما از فرهنگ چیست؟
جواب: فرهنگ به مجموعه‌ای از آداب، سنن، دین، مذهب و همه آن چیزی که یک عده به آن دین می‌گویند و عده‌ا‌‌ی به آن فرهنگ می‌گویند
سوآل: لطفا بفرمائید به چه اصول فرهنگی اعتقاد دارید؟
جواب: توحید، نبوت، معاد که در فرهنگ اسلامی است و عدل و امامت در فرهنگ شیعه
سوآل: مهمترین کار فرهنگی که کردید چیست؟
جواب: همیشه در حال کار فرهنگی بوده‌ام
سوآل: لطفا پنج اقدام اخیر فرهنگی تان را نام ببرید؟
جواب: نماز شب دیشب، تعقیبات نماز، نماز صبح، تجدید وضو، صلوات برای رهبر معظم....

Tragic.

 

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir